Reklamacje

Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.

Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:

  • oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy : PLIK PDF [ FORMULARZ ]